קורס הכשרת דירקטורים

להסמיך את חברי הדירקטוריון הטובים ביותר

דירקטוריון (מועצת מינהלים, חבר מינהלים, חבר נאמנים) הינו גוף של הנהלה עליונה, והוא הגוף הקובע את האסטרטגיה והיעדים הארגוניים ומפקח על עמידתו של הארגון ביעדים אלו.

החוק מסמיך את הדירקטוריון למנות ולהדיח מנכ"לים, לאשר דו"חות כספיים, לקבוע את מסגרת האשראי, את המבנה הארגוני ואת מדיניות השכר, לאשר הנפקות, עסקאות, הצעות רכש וחלוקת דיבידנדים, בונוסים ואופציות. בחברה הנסחרת בבורסה צריך לכהן לפחות דירקטור אחד בעל מיומנות חשבונאית ופיננסית.

תפקיד הדירקטור נושא גם סיכון גדול, היות והחוק מחייב את הדירקטור "לשאת אמונים לחברה, לנהוג בתום לב ולפעול לטובתה". הדבר מעצים את תחושת האחריות שיש לדירקטור.

מספר הדירקטורים המרכיבים דירקטוריון תלוי באופי החברה, דירקטוריון של חברות פרטיות יכול להיות מורכב מדירקטור אחד בלבד ואילו בחברות ציבוריות, מספר הדירקטורים תלוי בגודל החברה ופעילותה. האחראים למינוי חברי דירקטוריון בחברה ציבורית הינם בעלי המניות של החברה.

קורס הכשרת דירקטורים

מטרת הקורס:

להכשיר דירקטורים, מנכ"לים, נושאי משרה בכירים בתאגידים, בחברות ציבוריות ובחברות פרטיות, יועצים משפטיים, רואי חשבון, מבקרים פנימיים, מזכירים של תאגידים ומינהלים כדירקטורים ונושאי משרה בחברות.

מבנה הלימודים:

כ-60 שעות אקדמיות -לימודי ערב

תוכנית הלימודים:

נושאי לימוד מרכזיים, על פי תחומים:

חטיבה עסקית

 1. תפקיד ומטרות הדירקטוריון.
 2. חובות וזכויות הדירקטוריון.
 3. אחריות נושאי משרה.
 4. תפקיד הדירקטוריון בקביעת אסטרטגיה עסקית.
 5. יישום ופיקוח על האסטרטגיה העסקית.

חטיבה משפטית

 1. סוגי התאגדויות בישראל.
 2. הקשר בין בעלי המניות, הדירקטוריון והמנכ"ל.
 3. האחריות האזרחית והפלילית של הדירקטוריון.
 4. נושאי משרה בחברה: מינוי, התפטרות ופיטורין.
 5. ביקורת פנימית.

חטיבה כלכלית

 1. היבטים פיננסיים בעבודת הדירקטוריון.
 2. קריאה וניתוח של דו"חות כספיים.
 3. חוק SOX כללי בקרה וביקורת.
 4. שוק ההון.
 5. מיסוי והערכת שווי חברות.
 6. IFRS.

חטיבה ניהולית

 1. אחריות נושאי משרה בכירה.
 2. תהליכי קבלת החלטות.
 3. עבודת הדירקטוריון: אתגרים ודילמות.
 4. ניהול ישיבות וניהול זמן.

בחינות גמר:

 • בסיום הקורס יערך תרגיל מסכם – ציון עובר 70
 • נוכחות – על המשתתפים בקורס חלה חובת נוכחות של 80%

תעודות:

למסיימים את הקורס בהצלחה תוענק תעודת סיום מטעם המכללה למינהל

הערות:

ספרות מומלצת:

 1. דירקטורים ונושאי משרה בעידן הממשל התאגידי, פרופסור יוסף גרוס.
 2. הדירקטור – החוק והפרקטיקה, המרכז הישראלי לניהול (עורך פרופסור יוסף גרוס).
 3. עיצוב מחדש של התאגיד, מייקל המר וג'יימס צ'מפי.