בטיחות בבניה ובבניה הנדסית

הכשרת מנהלי עבודה לתחום הבניה

מטרת הקורס להכשיר מנהלי עבודה לעבודות בניה ולהכינם לבחינות משרד העבודה והרווחה לשם הסמכה כמנהלי עבודה בבניה.

הלימודים מיועדים למהנדסים, הנדסאים, טכנאים בבניה ובניה הנדסית, שברצונם להתמנות כמנהלי עבודה באתר בניה או בניה הנדסית.

בטיחות בבניה ובבניה הנדסית

תנאי קבלה:

 • בעלי תעודה של מהנדסים/הנדסאים/טכנאים הרשומים בפנקס המהנדסים/הנדסאים.
 • בעלי ניסיון מעשי של שנתיים לפחות בבניה או בבניה הנדסית מיום הזכאות לתעודה,מאושר ע"י מנהל החברה ועו"ד החברה(חותמת וחתימה).
 • צילום תעודת זהות.

תעודה למסיימים שיעמדו בהצלחה במבחן תינתן תעודה מטעם התמ"ת אגף הפיקוח על העבודה "סיים בהצלחה קורס בטיחות בבניה ובבניה הנדסית למהנדסים/הנדסאים וטכנאים אזרחים". נושא תעודה זו רשאי להתמונות כמנהל עבודה בעבודות בניה ובניה הנדסית ובלבד שיעמוד בדרישות והתקנות התקפות ליום המינוי.

מקצועות הלימוד:

 • מבוא
 • חוק ארגון הפיקוח על העבודה.
 • פקודת הבטיחות בעבודה
 • אחריות
 • תקנות הבטיחות בעבודה
 • עבודות עפר וחפירות
 • שימוש בחומרי נפץ
 • טפסנות
 • עבודה בגובה
 • משטחי עבודה ,פיגומים ודרכי גישה
 • ציוד בנייה
 • הרמת מטענים
 • מניעת דליפות
 • הריסות
 • ארגון אתר בניה
 • ארגון בטיחות האתר
 • בנייה טרומית
 • ביטומן חם
 • עבודה במקום מוקף
 • בריאות ורפואה תעסוקתית
 • נוחיות וגהות כללית
 • מבחן סיום

היקף שעות הלימוד 96 שעות