קורס יעוץ מס

לימודי הכשרה לייעוץ מס

השינויים האחרונים בשווקים הפיננסיים בישראל מדגישים את הצורך בכוח אדם מקצועי ומיומן המתמחה בתחום המס.

יועצי מס מקצועיים דרושים היום מאוד לכל מוסד, לכל עסק גדול ובמשרדי ראיית חשבון. המכללה למינהל היא המוסד הראשון בארץ ללימודי הכשרה בייעוץ מס שנציבות מס הכנסה הכירה בו ואישרה את כל תוכניות הלימוד שלו. תוכנית הלימודים של המכללה שימשה בסיס להכרת הנציבות בכל בתי הספר למסים שקמו לאחר מכן.

לימודי הכשרה לייעוץ מס

מטרת הקורס:

להכין ביסודיות לבחינות מועצת יועצי המס, תוך לימוד כל נושאי הבחינות ותרגולם.
להכשיר יועצי מס בעלי ידע מקצועי נרחב.
לעדכן ולהשתלם בכל תחומי המקצוע.

תנאי קבלה:

  • תעודת בגרות
  • תעודת מקצוע הנה"ח סוג 2

מבנה הלימודים:

  • לימודי ערב
  • במשך כ- שנתיים

תוכנית הלימודים:

יעוץ מס – מיסים

מס הכנסה

מבוא למיסים, הגדרות, הכנסות, פטורים, הוצאות, פחת ותקנות, הפסדים, מיסוי יחיד, חישוב מאוחד וחישוב נפרד, תהליכי שומה, הליכי גבייה, הימנעויות ממס, מיסוי השקעות בניירות ערך אצל יחידים, מיסוי תאגידים מיסוי חברות – כללי, שותפויות, חוק עידוד השקעות הון, עידוד התעשייה רווח הון, חוק התיאומים, הוראות ניהול ספרים, חוקי מס רכוש ומס שבח, הצהרת הון, ניכויים במקור, מס מעסיקים ומס שכר, הוצאות רכב והוצאות מסוימות, הוצאות עודפות, עבירות מיסים, זכויותיו וחובותיו של יועץ מס, שינויים בחקיקה ובפסיקה במהלך הקורס, חזרות כלליות ותרגול, לימוד התקנות והצווים שהוצאו מכוח הסעיפים הנ"ל, חוק יועץ המס.

ביטוח לאומי

עקרונות החוק, פרשנות סוגי מבוטחים, ענפי הביטוח, דמי ביטוח.

מס ערך מוסף

היבטים משפטיים, תפעול, גבייה, ניהול ספרים ושומה, עבירות, חזרות. 

יעוץ מס – חשבונאות

חובות אבודים, חובות מסופקים והלח"מ, רכוש קבוע וחישובי פחת, עקרונות חשבונאיים, הערכת מלאי ועלות המכר, התאמות עם גורמים חיצוניים, משגור, שותפויות, עסקה משותפת, בסיסי דיווח, שחזור חשבונות, הצגת דוחות כספיים, ביקורת חשבונות, ניתוח דוחות כספיים, קבלנים מותאם לשינויים בתקינה החשבונאית, התחייבויות שונות וחשבונות תוצאתיים בזיקה להן, הון בעלים בחברה.

בחינות גמר

הבחינות נערכות בשני מועדים בשנה: מועד ינואר ומועד יולי.

תעודות

תעודת גמר מטעם המכללה למינהל תוענק לסטודנטים שיעמדו בדרישות הקורס.
רישיון לעסוק בייעוץ מס יינתן לסטודנטים שיעברו בהצלחה את 2 הבחינות החיצוניות (חשבונאות ומיסים) וסיימו תקופת התמחות כנדרש.