לימודי ביטוח פנסיוני

קורס ביטוח פנסיוני

כתנאי לקבלת רישיון סוכן ביטוח פנסיוני על המועמד לעבור בהצלחה מספר בחינות: בחינת יסודות הביטוח מטעם המפקח על הביטוח במשרד האוצר, ובחינות המבואות מטעם הרשות לניירות ערך בכלכלה, סטטיסטיקה ומימון ויסודות החשבונאות.

לאחר מכן יש להיבחן בבחינות גמר (גמר פנסיוני+מקצועית או-ב) והשלמת ההתמחות בתחום הנדרש. הקורסים מכינים את התלמידים למבחנים חיצוניים של משרד האוצר והרשות לניירות ערך.

קורס ביטוח פנסיוני

מטרת הקורס:

להקנות רקע היסטורי ורעיוני של הביטוח ומושגי יסוד במשפט עסקי-מסחרי.
ללמד מושגי יסוד בביטוח.
להקנות ידע, הבנה ושינון של החוקים, התקנות והוראות החוק המתייחסים לביטוח.
להכין לבחינות ביסודות ובדיני ביטוח מטעם הממונה על הביטוח במשרד האוצר.

תנאי קבלה:

גיל 18 ומעלה
ללא עבירה שיש עמה קלון
12 שנות לימוד

מבנה הלימודים:

הלימודים מתחלקים לשנה א' – קורסי מבוא (ארבעה קורסים), ולשנה ב' – קורסי התמחות (שני קורסים).

שנה א'

 • יסודות הביטוח – 65 ש"לסטטיסטיקה ומימון – 75 ש"ל
 • כלכלה- 75 ש"ל
 • חשבונאות – 75 ש"ל

שנה ב'

 • גמר פנסיוני- 95 ש"ל
 • מקצועית א+ב-130 ש"ל

תוכנית הלימודים:

 

יסודות הביטוח

היקף הקורס כ- 65  שעות אקדמיות.

נושאי הקורס:

 • מושגי יסוד: משפט עסקי ומסחרי, רקע והתפתחות היסטורית של הביטוח, ענפי הביטוח השונים, מושגי יסוד בביטוח.
 • ששת עקרונות הביטוח: תום לב ויושר, חובת הגילוי, הסיבה הקרובה (הסמוכה), עקרון השיפוי, עקרון התחלוף ועקרון ההשתתפות.

 

דיני ביטוח:

חוק חוזה הביטוח, חוק הפיקוח על הביטוח, חוק השליחות, חוק השומרים, חוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה), חוק החוזים (חלק כללי), חוזה אחיד, מבוא לפקודת הנזיקין וחוק הפיצויים לנפגע, תאונות דרכים. מוסדות הביטוח בישראל.

 

סטטיסטיקה ומימון

היקף הקורס כ-75 שעות אקדמיות.

הקורס מכין לקראת המבחן של הרשות הישראלית לניירות-ערך בנושא סטטיסטיקה ומימון. על הנבחן לגלות ידע בחישובי מימון בסיסיים הקשורים לחישוב ריביות, ערך נוכחי ועתידי ותשואות. עליו להיות מסוגל לחשב ערכים מרכזיים ומדדי פיזור של סדרות סטטיסטיות (תוחלת ושונות). על הנבחן להבין את ההתפלגות הנורמאלית ומשמעות ניתוח רגרסיה כולל הבנת התוצאות המתקבלות מניתוח שכזה.

נושאי הלימוד:

 • סטטיסטיקה
 • חישובי מימון עקרונות ניהול נכסים פיננסיים

 

מבוא לכלכלה

היקף הקורס כ-75 שעות אקדמיות.

הקורס מכין לקראת המבחן של הרשות הישראלית לניירות-ערך בנושא מבוא לכלכלה.
על הנבחן להבין כיצד פועלים השווקים למוצרים השונים הן בתנאי תחרות ללא התערבות ממשלתית, הן תחת התערבות ממשלתית והן בתנאי תחרות בלתי משוכללת. על הנבחן להבין את פעילות המשק כולו, כולל הסיבות למחזורי עסקים ואת דרכי הפעולה של מדיניות פיסיקלית ומוניטארית. בנוסף, נדרשת הבנה בסיסית של מסחר בינלאומי ושוקי מט"ח.

נושאי הלימוד:

 • יסודות במיקרו כלכלה
 • יסודות במקרו כלכלה
 • יסודות בכלכלה בינלאומית

 

 

יסודות החשבונאות

היקף הקורס כ- 75 שעות אקדמיות.

הקורס מכין לקראת המבחן של הרשות הישראלית לניירות-ערך בנושא יסודות החשבונאות.
על הנבחן לגלות הבנה בקריאת מאזן, דוח רווח והפסד, דוח על שינויים בהון העצמי ודוח על תזרימי המזומנים ותקנות ניירות ערך הנוגעים לעריכתם של דוחות כספיים. על הנבחן להפגין ידע בניתוח הדוחות הכספיים ובהבנת היחסים הפיננסיים השונים.

נושאי הלימוד:

 • עקרונות חשבונאיים מקובלים והשפעתם על הדיווח הכספי
 • מבנה הדוחות הכספיים
 • דוחות כספיים מותאמים
 • דוחות כספיים מאוחדים
 • שיטת השווי המאזני
 • ביאורים לדוחות הכספיים
 • אירועים לאחר תאריך המאזןהרווח למניה ומשמעותו
 • דוחות כספיים לתקופות ביניים
 • ניתוח הדוחות הכספיים

 

 

ביטוח בענף הפנסיוני:


גמר פנסיוני

היקף הלימודים כ-95 שעות אקדמיות.

תנאי קבלה לבחינה:
ציון עובר ביסודות הביטוח, כלכלה, סטטיסטיקה ומימון ויסודות החשבונאות.

מטרת הקורס:
להכין לבחינה של הממונה על הביטוח במשרד האוצר בענף ביטוח פנסיוני.
להקנות ידע בתוכניות ביטוח פנסיוני.
להקנות ידע בחישובי פרמיות ובמכירת פוליסות

תוכנית הלימודים:
הנושאים הנכללים בבחינה ביסודות הביטוח.

 • חקיקה רלוונטית: התקנות שעל פי חוק הפיקוח על השירותים הפיננסיים, חוק ביטוח בריאות ממלכתי, חוק הגנת השכר, חוק הסכמים קיבוציים, חוק זכויות החולה, חוק פיצויי פיטורים.
 • מבוא לביטוח חיים: ערכו הכלכלי של האדם, תכנון פיננסי, רזרבה, לוחות תמותה, תוחלת חיים, גיל ביטוחי
  סוגי ביטוחים: ביטוחים יסודיים, ביטוחים נוספים, הרחבות, הצמדות בביטוחי חיים, ביטוח שותפים, ביטוח לבעלי שליטה, ביטוח מינהלים, ועוד.
 • פנסיה.
 • קופות גמל.
 • ביטוח תאונות אישיות , מחלות ואשפוז.
 • הטבות מס.
 • איסור הלבנת הון.

 

ניתוח ניירות ערך וניהול תיקים (מקצועית א' + ב')

משך הקורס כ-130 שעות אקדמיות

תנאי קבלה לבחינה:
ציון עובר ביסודות הביטוח, כלכלה, סטטיסטיקה ומימון ויסודות החשבונאות.
הקורס המרכזי בלימודים לקראת רישיון ישראלי לייעוץ השקעות וניהול תיקים של הרשות לניירות-ערך.

נושאי הלימוד:

 • הכרת הנכסים הפיננסיים והמסים עליהם
 • רישום למסחר ושיטות מסחר
 • השלכות להשקעה בניירות ערך
 • תיאום שערים
 • הערכת חברות
 • סליקה
 • ניירות ערך בעלי הכנסה קבועה
 • המבנה העתי של שערי הריבית
 • הערכת אג"ח
 • המכשירים הפיננסיים
 • אסטרטגיות השקעה
 • תמחור אופציות
 • המערכת הביטחונות של הבורסה וניהולה
 • הערכת ביצועי תיק השקעות
 • ניהול סיכונים בתיק ההשקעות

בחינות גמר:
בחינות מטעם רשות לניירות ערך ומשרד האוצר.

תעודות:
תעודת סוכן ביטוח תוענק ע"י משרד האוצר למי שיעמוד בתנאים הבאים:

 1. גיל 18 ומעלה.
 2. ללא עבירה שיש עמה קלון.
 3. עמידה בבחינות הרשות לני"ע ומשרד האוצר.
 4. סיום תקופת ההתמחות בתחום הנדרש.

הערות:
ניתן להיבחן במבחנים של קורסי שנה ב' רק לאחר קבלת ציון 'עובר' בארבעת המבחנים של שנה א'.
כדי לקבל את הרישיון יש לעבור התמחות ( סטאז') במשך כחצי שנה אצל סוכן אלמנטרי מורשה. ניתן להתחיל את ההתמחות לאחר קבלת ציון 'עובר' בארבעת הקורסים הראשונים בשנה א' (במקביל לקורסים בשנה ב').

לבעלי תואר ראשון בנושאים רלוונטיים יינתן פטור משלושת המבואות: כלכלה, חשבונאות, סטטיסטיקה ומימון. הדבר נתון להחלטת הרשות לניירות ערך (www.isa.gov.il).