לימודי ביטוח אלמנטרי

להצטרף לדור הבא של היועצים הפיננסים

כתנאי לקבלת רישיון סוכן ביטוח כללי (אלמנטארי) על המועמד לעבור בהצלחה מספר בחינות: בחינת יסודות הביטוח מטעם המפקח על הביטוח במשרד האוצר, ובחינות המבואות מטעם הרשות לניירות ערך בכלכלה, סטטיסטיקה ומימון ויסודות החשבונאות.

לאחר מכן יש להיבחן בבחינות גמר (אש ורכוש ותאונות) והשלמת ההתמחות בתחום הנדרש. הקורסים מכינים את התלמידים למבחנים חיצוניים של משרד האוצר והרשות לניירות ערך.

לימודי ביטוח אלמנטרי

מטרת הקורס:

להקנות רקע היסטורי ורעיוני של הביטוח ומושגי יסוד במשפט עסקי-מסחרי.
ללמד מושגי יסוד בביטוח.
להקנות ידע, הבנה ושינון של החוקים, התקנות והוראות החוק המתייחסים לביטוח.
להכין לבחינות ביסודות ובדיני ביטוח מטעם הממונה על הביטוח במשרד האוצר.

תנאי קבלה:

 • גיל 18 ומעלה
 • ללא עבירה שיש עמה קלון
 • 12 שנות לימוד

מבנה הלימודים:

הלימודים מתחלקים לשנה א' – קורסי מבוא (ארבעה קורסים), ולשנה ב' – קורסי התמחות (שני קורסים).

 • שנה א'
  יסודות הביטוח – 65 ש"לסטטיסטיקה ומימון – 75 ש"ל
  כלכלה- 75 ש"ל
  חשבונאות – 75 ש"ל

 • שנה ב'
  ביטוח תאונות- 65 ש"ל
  ביטוח אש ורכוש- 60 ש"ל

תוכנית הלימודים:


יסודות הביטוח

היקף הקורס כ- 65 שעות אקדמיות.

תוכנית הלימודים

 • מושגי יסוד: משפט עסקי ומסחרי, רקע והתפתחות היסטורית של הביטוח, ענפי הביטוח השונים, מושגי יסוד בביטוח.
  ששת עקרונות הביטוח: תום לב ויושר, חובת הגילוי, הסיבה הקרובה (הסמוכה), עקרון השיפוי, עקרון התחלוף ועקרון ההשתתפות.
 • דיני ביטוח: חוק חוזה הביטוח, חוק הפיקוח על הביטוח, חוק השליחות, חוק השומרים, חוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה), חוק החוזים (חלק כללי), חוזה אחיד, מבוא לפקודת הנזיקין וחוק הפיצויים לנפגע, תאונות דרכים.
  מוסדות הביטוח בישראל.

 

סטטיסטיקה ומימון

היקף הקורס כ-75 שעות אקדמיות.

הקורס מכין לקראת המבחן של הרשות הישראלית לניירות-ערך בנושא סטטיסטיקה ומימון. על הנבחן לגלות ידע בחישובי מימון בסיסיים הקשורים לחישוב ריביות, ערך נוכחי ועתידי ותשואות. עליו להיות מסוגל לחשב ערכים מרכזיים ומדדי פיזור של סדרות סטטיסטיות (תוחלת ושונות). על הנבחן להבין את ההתפלגות הנורמאלית ומשמעות ניתוח רגרסיה כולל הבנת התוצאות המתקבלות מניתוח שכזה.

נושאי הלימוד:

 • סטטיסטיקה
 • חישובי מימון
 • עקרונות ניהול נכסים פיננסיים

 

מבוא לכלכלה

היקף הקורס כ-75 שעות אקדמיות.

הקורס מכין לקראת המבחן של הרשות הישראלית לניירות-ערך בנושא מבוא לכלכלה.
על הנבחן להבין כיצד פועלים השווקים למוצרים השונים הן בתנאי תחרות ללא התערבות ממשלתית, הן תחת התערבות ממשלתית והן בתנאי תחרות בלתי משוכללת. על הנבחן להבין את פעילות המשק כולו, כולל הסיבות למחזורי עסקים ואת דרכי הפעולה של מדיניות פיסיקלית ומוניטארית. בנוסף, נדרשת הבנה בסיסית של מסחר בינלאומי ושוקי מט"ח.

נושאי הלימוד:

 • יסודות במיקרו כלכלה
 • יסודות במקרו כלכלה
 • יסודות בכלכלה בינלאומית

 

יסודות החשבונאות

היקף הקורס כ- 75 שעות אקדמיות.

הקורס מכין לקראת המבחן של הרשות הישראלית לניירות-ערך בנושא יסודות החשבונאות.
על הנבחן לגלות הבנה בקריאת מאזן, דוח רווח והפסד, דוח על שינויים בהון העצמי ודוח על תזרימי המזומנים ותקנות ניירות ערך הנוגעים לעריכתם של דוחות כספיים. על הנבחן להפגין ידע בניתוח הדוחות הכספיים ובהבנת היחסים הפיננסיים השונים.

נושאי הלימוד:

 • עקרונות חשבונאיים מקובלים והשפעתם על הדיווח הכספי
 • מבנה הדוחות הכספיים
 • דוחות כספיים מותאמים
 • דוחות כספיים מאוחדים
 • שיטת השווי המאזני
 • ביאורים לדוחות הכספיים
 • אירועים לאחר תאריך המאזן
 • הרווח למניה ומשמעותו
 • דוחות כספיים לתקופות ביניים
 • ניתוח הדוחות הכספיים

 

ביטוח תאונות

היקף הלימודים כ-65 שעות אקדמיות.

תנאי קבלה לבחינה:
ציון עובר ביסודות הביטוח, כלכלה, סטטיסטיקה ומימון ויסודות החשבונאות.

מטרת הקורס:

 • להכין לבחינה של הממונה על הביטוח במשרד האוצר בענף ביטוח תאונות.
 • להקנות ידע בתוכניות ביטוח תאונות.
 • להקנות ידע בחישובי פרמיות ובמכירת פוליסות
 • להקנות ידע בביטוח חבויות
 • להקנות ידע בביטוחי רכב.

תוכנית הלימודים:

 • הנושאים הנכללים בבחינה ביסודות הביטוח .
 • החקיקה המתייחסת לענף ביטוח תאונות.
 • מושגים רלוונטיים לענף: מעמד צד ג', אחריות צולבת, יריבות ישירה, ביטוח הוצאות משפט ועוד.
 • ביטוח חבויות.
 • ביטוח תאונות אישיות מחלות ואשפוז.
 • ביטוח רכוש רכב
 • ביטוח רכב חובה

 

ביטוח אש ורכוש

היקף הלימודים כ-60 שעות אקדמיות.

תנאי קבלה לבחינה:
ציון עובר ביסודות הביטוח, כלכלה, סטטיסטיקה ומימון ויסודות החשבונאות.

מטרת הקורס:
להכין לבחינה של הממונה על הביטוח במשרד האוצר בענף אש ורכוש כולל ענף הנדסי
להקנות ידע והכרת פוליסות
להקנות ידע בחישובי פרמיות ובמכירת פוליסות

תוכנית הלימודים:

 • הנושאים הנכללים בבחינה ביסודות הביטוח
 • פסיקה רלוונטית בנושא
 • עקרונות הביטוח וביטוח אש
 • קביעת סכומי הביטוח
 • סיכונים נלווים
 • תנאי פוליסה
 • נזק תוצאתי
 • ביטוחי דירות
 • ביטוחי רכוש מיוחדים
 • ביטוח הנדסי

בחינות גמר:
בחינות מטעם רשות לניירות ערך ומשרד האוצר.

תעודות:
תעודת סוכן ביטוח תוענק ע"י משרד האוצר למי שיעמוד בתנאים הבאים:
5. גיל 18 ומעלה.
6. ללא עבירה שיש עמה קלון.
7. עמידה בבחינות הרשות לני"ע ומשרד האוצר.
8. סיום תקופת ההתמחות בתחום הנדרש.

הערות:
ניתן להיבחן במבחנים של קורסי שנה ב' רק לאחר קבלת ציון 'עובר' בארבעת המבחנים של שנה א'.
כדי לקבל את הרישיון יש לעבור התמחות ( סטאז') במשך כחצי שנה אצל סוכן אלמנטרי מורשה. ניתן להתחיל את ההתמחות לאחר קבלת ציון 'עובר' בארבעת הקורסים הראשונים בשנה א' (במקביל לקורסים בשנה ב').
לבעלי תואר ראשון בנושאים רלוונטיים יינתן פטור משלושת המבואות: כלכלה, חשבונאות, סטטיסטיקה ומימון. הדבר נתון להחלטת הרשות לניירות ערך (www.isa.gov.il).