תנאי שימוש ומדיניות הפרטיות – אתר המכללה למנהל

ברוכים הבאים לאתר המכללה למנהל. האתר מנוהל ומופעל על-ידי המכללה למנהל מרחוב החשמל 18, תל אביב (להלן: "המכללה למנהל"). תנאי השימוש להלן מסדירים את מערכת היחסים שבין המכללה למנהל, לבין כל אדם ו/או גוף שייכנס לאתר ו/או שיבצע שימוש באתר ו/או במידע ו/או בשירותים המצויים ו/או המוצעים במסגרתו, מכל מין וסוג שהם, בין שהם קיימים באתר ובין שניתן להשיגם באמצעות האתר (להלן: "המשתמש"). אנא קרא/י בקפידה את תנאי השימוש טרם הגלישה באתר. המכללה למנהל אינה אחראית לתוכן המידע ואינה מצהירה על שלמות, נכונות או אמיתות התוכן. האחריות לכל שימוש באתר מוטלת על המשתמש בלבד, בהתאם לתנאי השימוש ובכפוף לכל דין.

אתר המכללה למנהל מעמיד לרשותך מידע בתחומים שונים. מידע זה כולל: מידע כללי על אודות המכללה למנהל, מידע ושירותים למועמדים ולסטודנטים, שירותים לסגל אקדמי ומנהלי, אירועים, סרטוני וידיאו ועוד.

שימוש באתר המכללה למנהל מהווה את הסכמתך לנושאים שלהלן.
המכללה למנהל תהיה רשאית לשנות, מעת לעת, את תנאי השימוש, וזאת עפ"י שיקול דעתה הבלעדי, בכפוף ובהתאם להוראות הדין. המשתמש יישא באחריות להתעדכן בכל שינוי ו/או התאמה אותו תבצע המכללה למנהל בתנאי השימוש, והמשתמש מוותר בזאת באופן בלתי חוזר על כל טענה, וכן יהיה מנוע ומושתק מלהעלות כל תביעה ו/או דרישה בקשר לאמור. שינוי ו/או התאמה כאמור ייכנסו לתוקפם ממועד פרסומם באתר.

מבלי לגרוע מהאמור, תהיה המכללה למנהל רשאית להפסיק את הפעילות המתבצעת באתר, כולה או חלקה, באופן זמני ו/או קבוע, בכל עת, וזאת לצורך ביצוע עדכונים ו/או שדרוגים ו/או תיקונים ו/או התאמות ו/או כתוצאה מהפרעות, זמינות ותקינות של האתר ו/או משיבושים או כשלים ברשת האינטרנט או ברשת הטלפונים, מכל מין וסוג שהן, והמשתמש מוותר בזאת באופן בלתי חוזר על כל טענה, וכן יהיה מנוע ומושתק מלהעלות כל תביעה ו/או דרישה בקשר לאמור.

המידע המוצג באתר זה הינו לצרכי נוחות בלבד. בכל מקרה בו נעשה שימוש באתר לצרכי הרשמה ללימודים או מידע הקשור ללימודים, המידע המחייב יהיה המידע המופיע בתקנוני המכללה למנהל, בנהליה ובפרסומים הרשמיים שלה בלבד (להלן: "הנוסח הרשמי"). בכל מקרה של סתירה בין מידע המופיע בדפי האתר לבין הנוסח הרשמי, יגברו ההוראות המפורטות בנוסח הרשמי.
המכללה למנהל רשאית לשנות או להחליף מעת לעת וכראות עיניה את המידע, התכנים והתמונות באתר. המכללה למנהל אינה מתחייבת, כי מידע שמצאת באתר במועד מסוים יוסיף להתפרסם בו גם בעתיד.

למען הסר ספק מובהר בזאת, כי בכל סתירה ו/או אי התאמה, מכל מין וסוג שהן, בין תנאי השימוש לבין התכנים המפורטים באתר , יגברו ההוראות המפורטות בתנאי השימוש.

תנאים אלה חלים על השימוש בתכנים הכלולים באתר באמצעות כל מחשב או מכשיר תקשורת אחר (כדוגמת טלפון סלולארי, מחשבי כף יד למיניהם וכיו"ב). כמו כן הם חלים על השימוש באתר, בין באמצעות רשת האינטרנט ובין באמצעות כל רשת או אמצעי תקשורת אחרים.

בתנאים אלה, המונח "תוכן", או "תכנים" כולל כל תוכן מילולי, חזותי, קולי, אור-קולי (audio-visual), או כל שילוב שלהם וכן עיצובם, עיבודם, עריכתם, הפצתם ודרך הצגתם, לרבות (אך לא רק): כל תמונה, צילום, איור, הנפשה (animation), תרשים, דמות, הדמיה, דגימה (sample), סרטון, קובץ קולי וקובץ מוסיקלי; וכן כל הכלים הטכנולוגיים, המשמשים להפעלת האתר, לרבות כל תוכנה, קובץ, קוד מחשב (לרבות קוד מקור – Source Code), יישום, תסדיר (format), פרוטוקול, מאגר נתונים וממשק וכל תו, סימן, סמל וצלמית (icon).

הגבלת שימוש מסחרי באתר
אין לעשות כל שימוש מסחרי באתר או בנתונים המפורסמים בו.זכויות יוצרים
ניתן להשתמש בתכנים המוצגים באתר אך ורק למטרות פרטיות, אישיות, ולצורכי הוראה, לימוד ומחקר בלבד.זכויות הקניין הרוחני, לרבות זכויות היוצרים והזכות המוסרית של היוצרים ביצירות המופיעות באתר זה הינן בבעלות המכללה למנהל ו/או היוצרים ו/או המו"לים כמפורט בגוף היצירה.זכויות הקניין הרוחני לרבות זכויות היוצרים באתר, תכנונו, עיצובו, הכלים הטכנולוגים המשמשים את האתר לרבות תוצרי ההמרה לממד המקוון וקוד המקור הינם בבעלות המכללה למנהל.אין לשכפל, להעתיק, לצלם, להקליט, לתרגם, לאחסן במאגר מידע, לשדר או לקלוט בכל דרך או בכל אמצעי אלקטרוני, אופטי, מכני או אחר, כל חלק שהוא מהספרים המופיעים באתר זה. כמו כן, אין לעשות שימוש מסחרי כלשהו בתכני האתר, כהגדרתם לעיל, בכולם או בחלקים מהם, אלא אך ורק לאחר קבלת רשות מפורשת בכתב מהמכללה למנהל.אין לשבש או להפריע לשירות או לאתר, לשרתים או לרשתות הקשורים לשירות או לאתר.

אין לפרסם, לשלוח דואר אלקטרוני או להעביר בדרך כל שהיא חומר כלשהו הכולל וירוסים או קוד תוכנה, קבצים או תכניות המיועדות לשבש, לבטל או להגביל את הפונקציונאליות של תוכנת האתר או חומרת מחשב או של ציוד טלקומוניקציה של המשתמשים.

קישורים
בשירות זה נמצאים קישורים (links) לאתרים אחרים. ההוראות שלהלן תחולנה על השימוש בקישורים אלו, ואין בהן כדי לגרוע משאר הוראות תנאי השימוש. הקישורים נועדים לנוחיות המשתמש בלבד.
לעניין קישורים לאתרים חיצונים שאינם שייכים למכללה למנהל (אתרי צד ג'): אם לא צוין אחרת באתר זה, אין בין המכללה למנהל לבין בעלי אתרי צד ג' יחסים משפטיים או מסחריים, ואין למכללה למנהל כל שליטה או זכות בחומר הנמצא באתרים אלו.

המכללה למנהל אינה אחראית לתוכן החומר הנמצא באתרי צד ג'. אין לפרש קישורים לאתרי צד ג' כמתן גושפנקה, אישור, המלצה או העדפה על ידי המכללה למנהל לאותם האתרים המקושרים, לרבות למסמכים וכל חומר אחר הנמצאים בהם, למפעילי האתרים או למוצרים המוצגים בהם.

אין לבצע קישור עמוק מתוך האתר, אלא בכפוף לתנאים הבאים:
הקישור נעשה בהתאם לאמור בסעיף 2, זכויות יוצרים.
הקישור העמוק יהיה לעמוד באתר במלואו וכפי שהוא מופיע באתר, כך שניתן יהיה לצפות ולהשתמש בו באופן הזהה לחלוטין לשימוש ולצפייה בו באתר.

 אחריות
המכללה למנהל עושה כל מאמץ על מנת לשמור על פעילותו התקינה של האתר. עם זאת, המכללה למנהל אינה מתחייבת כי השירות באתר יינתן ללא הפסקות או הפרעות ויהיה חסין מפני גישה בלתי-מורשית, נזקים, קלקולים, ותקלות, לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה, בקווי התקשורת, וירוסים ו/או "תוכנות לוגיקה מרושעות" (Malware) אחרות שישולבו באתר, ועל כן לא תישא באחריות לכל נזק שייגרם לרכוש המשתמשים כתוצאה משימוש באתר.

מבלי לגרוע מכלליות האמור, המכללה למנהל לא תישא באחריות להתאמת הצפייה בתכנים לצורכי המשתמש. המכללה למנהל אינה אחראית לתוכן, לנתונים ולקישורים הנמצאים באתר אשר הועלו לאתר על ידי גורם שלישי שלא על ידי המכללה למנהל ו/או על דעתה ("תוכן צד שלישי"), וכן אין תוכן צד שלישי מהווה אינדיקציה להמלצות המכללה למנהל ו/או עמדותיה. באופן דומה, הימצאותו של קישור מסוים באתר אינו מלמד כי תוכן האתר המקושר הינו מהימן, מלא או עדכני, והמכללה למנהל לא תישא בכל אחריות בשל כך.

המכללה למנהל ו/או מי מטעמה, לא יישאו בכל אחריות שהיא לנזק ו/או אובדן, ישיר או עקיף, ובכלל זה פיצויים בגין הפסד עבודה ועסקים, הפסד רווחים, פגיעה במוניטין, וכן בגין כל הפסד ו/או נזק כספי אחר, הנובעים ו/או הקשורים בין היתר ליכולתו של המשתמש להפיק תועלת מהשימוש באתר ובהתאמת השירותים לצרכי המשתמש; נסיבות שאינן בשליטת המכללה למנהל או שהמכללה למנהל לא יכלה לצפות; שימוש או הסתמכות על מידע ותכנים המתפרסמים באתר, לרבות ע"י צדדים שלישיים; כל מעשה ו/או מחדל המתבצע במידע או בפרטים שמסר המשתמש לצדדים שלישיים; הפרעות זמינות ותקינות של אתר המכרזים ו/או של השירותים הנובעים משיבושים או מכשלים ברשת האינטרנט או ברשת הטלוויזיה ו/או עומסים בתעבורת דוא"ל; נזק או אובדן אשר נגרם כתוצאה משגגה, טעות, אי דיוק וכיוצ"ב, שתוכן המידע אותו מסר המשתמש באתר המכרזים; מבלי לגרוע מהאמור לעיל, כל נזק או אובדן אותו לא יכלה המכללה למנהל לצפות ו/או למנוע באמצעים סבירים.

מדיניות הפרטיות
המכללה למנהל וספקים של צד שלישי, כוללGoogle , משתמשים בקבצי cookie של צד ראשון (כגון קובץ cookie של Google Analytics), ובקבצי cookie של צד שלישי (כגון קובץ cookie של DoubleClick) ביחד, כדי ליידע את המכללה למנהל על התנועה באתר, כדי לבצע אופטימיזציה של דפים באתר וכדי להציג, מפעם לפעם, מודעות על סמך הביקורים הקודמים של הגולשים באתר המידע אינו מזהה אותך אישית והינו בעל אופי סטטיסטי כללי בלבד.
באתר ישנה אפשרות למשתמש להשאיר פרטים אישיים מרצונו, על-מנת לקבל מידע על קורסים ושירותים הניתנים על-ידי המכללה. כמו-כן, קבלת חומר פרסומי בדיוור ישיר כרוכה בהסכמת המשתמש. השימוש בפרטים שמסר המשתמש כפופים לתנאים הבאים:
אנו אוספים אך ורק מידע כגון: שם, כתובת, כתובת אי-מייל, טלפון וכד' שנמסר לנו על ידי המשתמש ומרצונו.

הפרטים הנמסרים למכללה למנהל ישמשו למשלוח עתידי, בדואר אלקטרוני או במסרון, מידע על אודות קורסים, הרצאות וימי עיון, המתקיימים במכללה למנהל.

בכל עת בהווה ובעתיד, אפשר לשנות ולהסיר את הפרטים האישיים מרשימת התפוצה בלחיצה על הכפתור "הסרה מרשימת תפוצה" או בפניה למוקד הפניות.

המכללה למנהל מתחייבת לא להעביר את הפרטים שנאספו לגוף אחר.

המכללה למנהל רשאית לשמור את המידע ולהשתמש בו לצרכיה על פי מגבלות תנאי שימוש אלה והוראות כל דין.

אבטחת מידע
המכללה למנהל תנקוט בכל הצעדים הסבירים לאבטחת המידע הנמסר על ידי משתמש. עם זאת, המכללה למנהל אינה יכולה לאבטח את מערכות המידע והתקשורת אבטחה מושלמת מפני חדירות בלתי מורשות ושימוש אסור של צדדים שלישיים. לפיכך המכללה למנהל לא תישא בכל אחריות, ישירה או עקיפה, במקרים של גילוי ושימוש במידע הנמסר על ידי המשתמש הנובע, במישרין או בעקיפין, מחדירות בלתי מורשות של אחרים או כתוצאה ממעשים ו/או מחדלים אשר אינם בשליטת המכללה למנהל.

דין וסמכות שיפוט
על השימוש באתר יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל.
מקום השיפוט הבלעדי והייחודי בגין כל ענין הנובע מהשימוש באתר לרבות השירותים שניתנים באמצעות הרשמה לקבלת מידע ותוכן פרסומי, הוא אך ורק בבתי המשפט המוסמכים בתל אביב.